I Finland delas kommunerna in kategorier enligt befolkningens språkliga struktur. Nedan kan du bekanta dig med uppgifter om kommunernas befolkning.

2018 bor det flest svenskspråkiga i Helsingfors, Esbo och Raseborg. Största andelen hittar man av naturliga orsaker i Österbotten och på Åland. Larsmo och Saltvik har båda över 92 procent svenskspråkiga, men t.ex. på Sottunga med mindre än 100 personer i befolkningen är ju förstås antalet svenskspråkiga inte så stort (88), även om andelen är nästan 92 procent. I hela landet fanns 289 052 svenskspråkiga den 31.12.2017.

Några stora förändringar mellan 2016 och 2017 har det inte skett. Ingen kommun har fått mer än 1 procentenhet fler svenskspråkiga, medan några få har minskat andelen svenskspråkiga med någon eller några få procentenheter. Förändringar i andelen svenskspråkiga beror bl.a. på in- och utflyttning, och det handlar allt oftare också om andra språk än svenska och finska.

Kommunernas språkliga status har inte förändrats sen 2016. I figuren nedan ser man utvecklingen av antalet kommuner enligt språklig status.